VVD Aa en Hunze: gemeente moet Parkingware tegemoetkomen

De gemeente Aa en Hunze moet alles in werking stellen ICT-bedrijf Parkingware in Gieterveen te behouden. Dat vindt de VVD-fractie van deze gemeente.

VVD fractielid Bas Luinge: "Het college van B en W in onze gemeente zou een ‘rode-loperbeleid’ hanteren, maar daar zien we nu niets van terug. De eigenaar van Parkingware wordt nu zomaar afgewimpeld en dat is niet de bedoeling. Wij willen ondernemers behouden, onder meer voor de werkgelegenheid.”

- Lees het hele artikel in het dagblad van het noorden, klik hier -

Reden voor de VVD-fractie om de volgende vragen aan burgemeester en wethouders te stellen betreffende mogelijke vertrek innovatieve en duurzame ondernemer (Parkingware BV te Gieterveen) uit onze gemeente en de rol van de gemeente:

Aanleiding:

Contacten met ondernemer over plaatsing zonnepanelen en aangekondigde vertrek in de pers
van ondernemer afgelopen weekend geeft bij ons vele vragen en ook zorgen.
We hebben dan ook de volgende vragen en/of opmerkingen.
1: Maakt het college onderscheid in het beoordelen van een aanvraag bij verschillende categorieën indieners? Zo ja, kunt u uitleggen waarom u dit onderscheid maakt?
2: Op welke manier heeft u de Ja-mits houding toegepast? Graag een toelichting.
3: In uw presentatie van 22 juni jl. geeft u aan dat een klein park een grootte heeft van 0,5-3.0
ha. Welke procedure en toetsingskader past u bij deze grootte toe?
4: Een initiatief, buiten de bebouwde kom, niet op een zichtlocatie, kleiner dan uw criteria
behorende bij een klein park. Welke procedure en toetsingskader past u hier toe?
5: Op welke manier heeft u getracht deze ondernemer te behouden voor onze gemeente,
m.a.w. heeft u actief meegedacht om tot een oplossing te komen?
Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
6: Is B en W alsnog bereid te proberen ondernemer te behouden voor onze gemeente?
Zo ja, wat gaat u doen of heeft u inmiddels al gedaan? Zo nee, waarom niet?
7: Kunt u aangeven op welke wijze en wanneer er contact is geweest met ondernemer?
8: Wanneer had B en W kennis van afwijzing verzoek ondernemer?
9: Heeft B en W zelf contact gehad met ondernemer. Zo ja, wanneer en wat heeft u
ondernemer aangeboden? Zo nee, waarom niet? Wanneer contact niet geweest is voor het in
de pers is geweest. Waarom niet?
10: Wanneer contact na persmoment is geweest. Wat heeft u ondernemer aangeboden en wat
was zijn reactie?
11: Maakt u zich gelijk aan de VVD ook zorgen dat een zo innovatieve en duurzame
ondernemer onze gemeente verlaat. Zo ja, wat zijn de vervolgstappen om dit in het vervolg te
voorkomen. Zo nee, waarom niet.
12: De VVD fractie is van mening dat de weergave in de pers een zeer slechte uitstraling geeft
op overige ondernemers en mogelijk potentiele nieuwe bedrijven welke willen vestigen in
onze gemeente. Deelt u die mening met ons? Zo ja, wat gaat u actief doen om beeldvorming
bij te stellen. Zo nee, waarom niet?
13: De VVD heeft eerder gesproken over het fenomeen van de “rode loper” voor
ondernemers. Wij hebben de indruk dat hier in dit geval geen sprake van is geweest. Deelt u
die mening. Zo ja, welke actie gaat u ondernemen dat dit beter gaat in het vervolg? Zo nee,
waarom deelt u onze mening niet?
14: Er zou ook sprake zijn van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Is dit bij u bekend? Zo ja, hoe heeft dit meegespeeld in de afwegingen.

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD Fractie,


B. Luinge, fractielid & H. Rossingh-van Os, commissielid.