Een sociaal sterke gemeente. Uitgaan van het individu, maar wel samen leven.

De VVD wil een sociaal rechtvaardig Aa en Hunze. Wij geloven in zelfstandig keuzes maken en eigen verantwoordelijkheid van iedereen. Daar moeten we als gemeente vanuit gaan. Maar er kunnen zich situaties voordoen dat iemand het zelfstandig niet helemaal voor elkaar krijgt. Dan kan en moet de overheid bijspringen.

Zo heeft de gemeente sinds enkele jaren de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning, de WMO. De WMO moet een goede toegang hebben. De consulenten dienen goed bereikbaar te zijn en de mensen die een beroep doen op de WMO moeten goed en snel geholpen worden.

Ook moet de gemeente oog hebben voor mensen die het moeilijk hebben. Armoede moet, ook uit maatschappelijk oogpunt, bestreden worden. Niet zelden is er sprake van multi-problematiek waarvan financiële problemen onderdeel zijn. Het sociaal team van Aa en Hunze kan hierin een actieve rol vervullen. Naar de dorpen toe ipv wachten totdat burgers de gang naar het gemeentehuis maken. 

Een ander punt is het uitgangspunt dat ouderen zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving moeten kunnen blijven wonen. In Aa en Hunze is er sprake van vergrijzing. Wij zijn van mening dat de gemeente soepel dient om te gaan met aan- en verbouw van woningen zodat mensen daar langer kunnen blijven wonen. Ook kan de gemeente meewerken aan initiatieven om kleinschalige woon-zorg centra op te zetten. Als ouderen dichtbij elkaar wonen is onze overtuiging dat ze langer in een voor hun vertrouwde omgeving oud kunnen worden dan dat het geval is als ze zelfstandig in een (te) grote woning leven. Thuiszorg en noaberschap kunnen een aanvulling zijn als het zelfstandig niet meer lukt. De gemeente kan en moet hierin een coördinerende en initiërende rol hebben. Een mooi voorbeeld is het aanstellen van een dorp coördinator. Die weet wat er speelt in de dorpen.

Zet cookies aan om de video te tonen.