De VVD Aa en Hunze wil juiste voorwaarden voor een goed landbouwbeleid.

De veehouderij, akker- en tuinbouw en de daarvan afgeleide bedrijven zijn belangrijke economische pijlers in onze regio. De VVD heeft veel waardering voor de ondernemers in deze sector.

Door de juiste voorwaarden te scheppen en de nodige ruimte te creëren willen we de agrarische sector stimuleren om door te ontwikkelen. Innovatie in samenhang met de omgeving en gericht op duurzaam produceren, productvernieuwing en werkgelegenheid is hierbij het middel. De gemeente schept daarvoor de juiste voorwaarden. De landschappelijke inpasbaarheid en dierenwelzijn is daarvan onderdeel. Er is begrip voor dat een heel groot deel van ons buitengebied door de boeren wordt onderhouden en beheerd.

1. Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met recreatie/toerisme, natuurbeheer of een andere bedrijvigheid.

2. Ruimte creëren in omgevingsplan, zodat ondernemers een volwaardig bedrijf kunnen blijven ontwikkelen.

3. Normale agrarische bedrijfsvoering in het buitengebied mag door de woonfunctie voor derden niet worden belemmerd.

4. Geen gedwongen onttrekking landbouwgrond voor natuurontwikkeling.

5. Geen extra regels boven de geldende maximale Nederlandse en Europese regelgeving.

6. Bevordering herbestemming van leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen door soepele regelgeving. 

Zet cookies aan om de video te tonen.