Portefeuilleverdeling college gemeente Aa en Hunze vastgesteld

Het college van B&W heeft deze week de portefeuilleverdeling vastgesteld voor de bestuursperiode 2018-2022. Als VVD Aa en Hunze zijn we blij met de portefeuilles die onze nieuwbakken wethouder Bas Luinge heeft gekregen. Zie onderstaand de complete portefeuilleverdeling:

Burgemeester Piet van Dijk 

Vervanging door wethouder Heijerman

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Algemeen bestuur 
 • Communicatie
 • Samenwerking Drentsche Aa (Bedrijfsvoering)
 • Veiligheidsregio (Brandweer/GHOR)
 • Vergunningen openbare orde en veiligheid, inclusief evenementen
 • Dienstverlening
 • Personeel en organisatie
 • Informatisering en automatisering
 • Integrale handhaving
 • Volksgezondheid (inclusief GGD)
 • Cultuur
 • Informatieveiligheid en privacy

Projectportefeuille:

 • Van Strategische Toekomstvisie 2025 naar Omgevingsvisie (actualisering in 2020)
 • Implementatie Omgevingswet
 • Windenergie
 • Gaswinning en schadeafhandeling 
 • Revitalisering vakantieparken

Wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen)

Eerste locoburgemeester, vervanging door burgemeester Van Dijk

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Volkshuisvesting, woningbouw
 • Omgevingsvergunningen
 • Kern- en buurtgericht werken
 • Beheer openbare ruimte (onder andere wegen, groen, fietspaden)
 • Verkeer en vervoer
 • Accommodatiebeleid over dorpshuizen
 • Plattelands- en natuurontwikkeling, inclusief P10
 • Landbouwbeleid met betrekking tot versterken landelijk gebied
 • Begraven en begraafplaatsen
 • Cultuurhistorie, cultureel erfgoed
 • RUD Drenthe (Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe)

Projectportefeuille:

 • Inwonersparticipatie
 • Gebiedsontwikkeling Drentsche Aa
 • Leader Zuidoost Drenthe
 • Koopcentrum Gieten
 • Ontwikkeling Gasselterveld
 • Agenda voor de Veenkoloniën
 • Vernieuwing MFC De Boerhoorn in Rolde

Wethouder Bas Luinge (VVD)

Tweede locoburgemeester, vervanging door wethouder Lambert

 • Economische Zaken en werkgelegenheidsbeleid
 • Water, waterbeheer en riolering
 • Afval
 • Grondbeleid, grondzaken en gemeentelijk vastgoed
 • Inkoop, onder andere aanbestedingsbeleid
 • Sportbeleid, inclusief sportaccommodaties
 • Recreatie en toerisme
 • Onderwijs, inclusief onderwijshuisvesting en kindcentra
 • Laaggeletterdheid 
 • Volwasseneneducatie
 • Passend onderwijs
 • Leerlingenvervoer en leerplicht
 • Internationale betrekkingen, onder andere EDR

Projectportefeuille:

 • Glasvezel
 • N34 verbreding

Wethouder Co Lambert (GroenLinks)

Derde locoburgemeester, vervanging door wethouder Luinge

 • Belastingen
 • Financiën en verzekeringen 
 • Grondbedrijf
 • Participatie, jeugd en WMO
 • Stichting “sociaal team” 
 • Arbeidsmarktbeleid en sociale werkvoorziening
 • Sociale Zaken & armoedebeleid
 • Duurzaamheid en duurzame energie
 • Welzijns- en gezondheidsbeleid
 • Global Goals en fairtrade
 • Schuldhulpverlening
 • Inburgering, vluchtelingen

Projectportefeuille:

 • Programma Transformatie Sociaal Domein
 • N33 Geluidswal Gieten
 • Nieuwe Planning en Control-cyclus
 • In For Care (Europees project rondom mantelzorg)
 • Kans voor de Veenkoloniën 

Kijk voor meer informatie over het college op: College Aa en Hunze